آب و هوای زنجان

آب و هوای زنجان

زنجان
few clouds
-13
6º - -13º
humidity: 46%
wind: 1 کیلومتر بر ساعت
7
چ
3
پ
-2
ج
-5
ش
-7
ی
Close