روستای گاوازنگ چسبیده به شهر زنجان و بدون حداقل امکانات اولیه!

لینک کوتاه مطلب : http://zanjansahar.ir/?p=1291

گاوازنگ (ائل داغی)، واژه‌ای که برای هر شهروند زنجانی یادآور یک منطقه تفریحی محسوب می‌شود.

این منطقه تفریحی در شمال شهر زنجان قرار دارد که با یک جاده آسفالته سه کیلومتری به شهر متصل شده است.

گاوازنگ نام یک کوه مشرف به این منطقه تفریحی است که ارتفاع آن یک هزار و ۸۵۰ تا ۲ هزار و ۱۵ متر است. گاوازنگ یک چشمه هم دارد و یکی از ارتفاعات مهم شهر زنجان محسوب می‌شود که مورد توجه گردشگران چند ساعته و کمتر از یک روز است.

گاوازنگ علاقمندان خود را به لحاظ تفریحی و ورزش کوهنوردی هم دارد و معمولا در روزهای تعطیل شاهد حضور آنها در این منطقه می‌تواند بود.

به گفته مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان، از سال ۷۳ منطقه گاوازنگ به عنوان یک مجموعه گردشگری و تفریحی در استان مطرح شد. این طرح در سال ۷۶ به صورت قطعی به تصویب رسید و منجر به قراردادی بین سازمان همیاری شهرداری‌های استان و امور اراضی شد. «بهروز یوسفی» اظهار می‌کند: ۱۰۰ هکتار از اراضی این منطقه به مجتمع تفریحی اختصاص یافت که بعدها به ۷۵ هکتار کاهش یافت.علاوه بر ۱۰۰ هکتار منطقه مصوب گردشگری در منطقه گاوازنگ در سال ۸۹ محدوده‌ای به مساحت ۴۰۰ هکتار از اراضی بالادست سد گاوازنگ، در قالب طرح بهره‌وری با مساحت قبلی الحاق شده که سازمان همیاری شهرداری‌های استان ضمن حراست از این منطقه به دنبال جذب سرمایه گذار در قالب BOT ( ساخت، بهره‌برداری و انتقال) برای مساحت محدودی از این عرصه است.

روستای گاوازنگ در شمال شهر زنجان قـرار گرفتـه و از لحاظ وضـعیت اسـتقرار، از نـوع کوهپایـه ای و در ارتفـاع ۱۹۰۰متـر از سـطح دریـا اسـتقرار یافتـه اسـت. براسـاس یافتـه هـای حاصل از مطالعات میدانی و مصاحبه با مدیران و معتمـدان روستای گاوازنگ به استثنای اراضـی کشـاورزی (کـه هـم اکنون همگی در حـال تغییـر کـاربری هسـتند) مسـاحت کنونی بافت سـکونتی روسـتا (مسـاکن، محـلات و شـبکه معابر) کمتر از ۳هکتار و جمعیت کنـونی روسـتا در سـال ۱۳۹۰برابر با ۴۱۷نفر بوده است (مرکز بهداشت شهرستان زنجان، .۱۳۹۰) از نظر موقعیت قرارگیری، از شمال و غرب به ارتفاعات زنجان شمالی، از شرق به روستای پایین کـوه و از جنوب با شهر زنجان مجاوراست.

روستای گاوازنگ به واسطه برخورداری از ظرفیت های قوی و بسیار ارزشمند طبیعی برای جـذب فعالیـت هـای گردشگری، طی ۲۰سال اخیر مـورد توجـه قـرار گرفتـه است. بدین صورت که در دامنـه ارتفاعـات شـمال شـهر زنجــان، منطقــه ای بــه وســعت ۱۰۰۰ هکتــار بــه منظــور گذراندن اوقات فراغت شهروندان تحت عنـوان « پـروژه دهکده گردشگری و تفریحی گاوازنـگ» در نظـر گرفتـه شده است. براساس آمار جهاد سـازندگی در سـال ۱۳۶۰ روسـتای گاوازنـگ دارای ۲۴هکتـار زمـین آبـی و ۹۲۷ هکتار زمین دیم میباشد که مجموع آن ۹۵۱هکتار است. به عبارت دیگر ۹۵/۱درصد از پروژه هزار هکتاری شمال شهر زنجان از زمین های ایـن روسـتا مـیباشـد کـه تغییـر کاربری یافته و یا خواهند یافت.

ناصر روحانی مدیر سابق مجموعه گاوازنگ اظهار می دارد : گاوازنگ، منطقۀ قشلاق اهالی روستای «امند» بوده که در زمستان به دلیل واقع شدن این روستا در ارتفاعات و در نتیجه سرمای شدید در فصل زمستان و بسته شدن راه ارتباطی با شهر و برف و یخبندان، به گاوازنگ به خاطر آب و هموای نسبتاً بهتر، کوچ موقت می‌کردند و دوباره در اواخر بهار با گرم‌تر شدن هوا به امند برمیگشتند.
وی با اشاره به این که: زمین‌های کشاورزی و زراعی و چراگاه‌های روستای امند که اهالی اقدام به کشت گندم و جو می‌کردند، مناطق کنونی شهر زنجان بوده افزود: مناطق شهرک کارمندان، جاده گاوازنگ، محل کارخانه کبریت، دانشگاه پیام نور، دارالقرآن، مصلی، علوم‌پایه، بنائی، کوچمشکی از جملۀ این مناطق می باشد.
روحانی ادامه داد: اهالی روستای امند با اسب و قاطر، شیر و لبنیات خود را به شهر زنجان آورده و از درآمد آن آذوقه و لوازم مورد نیاز خود را تهیه می‌کردند. همچنین دام‌های خود را نیز به کشتارگاه زنجان تحویل می‌دادند.
به گفتۀ مدیر سابق مجموعۀ گاوازنگ از سال ۵۵ روستائیان امند از یک مکان زندگی به بخش دیگری که همان گاوازنگ می‌باشد نقل مکان کرده و بافت کهن روستای خود را رها می‌کنند و آرام‌آرام به سمت گاوازنگ حرکت می‌نمایند که در نهایت، این حرکت نظام‌یافته منجر به خالی شدن سکنۀ روستای امند می شود و روستای جدید گاوازنگ شکل پیدا کرده است.

به منظور عملیـاتی شـدن پروژه و براساس تصمیمات اتخاذ شده از سـوی مـدیران ذیربط اسـتان و اسـتانداری زنجـان، روسـتای گاوازنـگ بایستی جابه جا گردد. چـرا کـه از نظـر مسـئولان اسـتان، وجود روستای گاوازنگ یکـی از عمـده تـرین مشـکلات برای استفاده مردم از مجموعه تفریحی گاوازنـگ اسـت.
در این راستا مقامات استان، محل مقصد برای روسـتاییان را به نـام «بـاغ ایرانـی» نامگـذاری نمـوده انـد. مجموعـه تجاری- خدماتی باغ ایرانـی در زمینـی بـه مسـاحت ۱۲ هکتار با سرمایه گذاری بالغ بر ۱۰میلیـارد تومـان توسـط بخش خصوصی در قالب یک منطقه ویژه گردشـگری در حال احداث است (دفتر طـرحهـای عمرانـی اسـتانداری زنجـان، .۱۳۹۰) بـه دلیـل وجـود ۱۴۰واحـد مسـکونی روستایی که شامل ساکنان روستای گاوازنگ خواهد شد، به عنوان یک مجموعـه اقـامتی روسـتایی بـه گردشـگران خدمات ارائه خواهد کـرد. لازم بـه ذکـر اسـت ایـن۱۴۰ واحد مسکونی آمـاده تنهـا بـه سـاکنین ایـن روسـتا کـه مالکیت آنها احراز گردیده است تحویل داده خواهد شد.
ضمناً پیش بینی می شـد در سـال ۱۳۹۱بـه بهـره بـرداری برسد (سازمان همیارها و شهرداریهای زنجان، ۱۳۹۰) کـه متأسفانه تحقق نیافت. طرح های مختلف و متعدد دیگـری از قبیل طراحی و سـاخت فروشـگاه های عرضـه صـنایع دستی و هنری، رستوران های مـدرن و سـنتی، شـهربازی، ساخت هتل ۴ستاره، کمپینگ اسکان مسـافرتی، احـداث مسجد، آمفی تئاتر رو باز، سایتهـای ورزشـی و پیسـت اسکی چمن، احداث دو مسیر اتومبیل و دوچرخه سواری در کنار دریاچه ی گاوازنگ، راه اندازی تله کابین، ساخت استادیوم فوتبال ۱۵هزار نفری، ساخت پیست دوچرخـه سواری با گنجـایش ۱۵هـزار نفـر مکـان یـابی و سـاخته خواهد شد. در حال حاضر منطقه تفریحـی- گردشـگری گاوازنگ (ائل داغی) با ۲۰۰هکتـار مسـاحت در داخـل محدوده هزار هکتاری ذکـر شـده قـرار دارد. از ۱۰سـال پیش آزادسازی و تملک زمین ها و اجرای طرح ها در ایـن منطقه آغاز شـده و تـاکنون ۲۰هکتـار از سـطح جنـوبی منطقه گاوازنگ ساخته شـده اسـت و طـرح هـایی ماننـد نمایشگاههای بـین المللـی کاسـپین کـه بـه بهـره بـرداری رسیده اند. اختصاص و راه اندازی پارکینگ وسـایل نقلیـه در فضایی به مساحت ۱۲هزار متـر مربـع بـرای بازدیـد کنندگان از نمایشگاه ها از دیگـر طرح های مورد نظر در روسـتای گاوازنـگ اسـت کـه در حال حاضر با مشکل تملک مواجه میباشد.

لازم به ذکر است کـه فـاز اول مجموعه تفریحی- گردشگری گاوازنگ به مسـاحت ۳۰۰هکتار شامل تالار ائل داغی، مجتمع پـذیرایی، کـافی شاپ، پیست اسکیت، پیست دوچرخه سـواری، سـینمای رو باز، غرفه های تجاری، آلاچیق، فضای سـبز و … طـی ۵سال اخیر مورد بهره برداری قـرار گرفتـه اسـت. بـدین ترتیب با انتقال روستای کنونی گاوازنگ به مجموعه بـاغ ایرانی، تحولات کالبدی- فضایی این روستا همه جانبـه و ۱۰۰درصــد خواهــد بــود و دیگــر اثــری از روســتای گاوازنگ به چشم نخواهد خورد.

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان با بیان این‌که ۹ طرح سرمایه‌گذاری متوسط و بزرگ در منطقه گردشگری گاوازنگ پیش‌بینی شده است، تصریح می‌کند: ۷ طرح کوچک و متوسط با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان شامل ایجاد پارکینگ طبقاتی، کافه دوچرخه سواری و جنگلی، شهربازی سر پوشیده و رستوران گردان است. در پروژه بزرگ احداث هتل ۵ ستاره و مجتمع تجاری و تفریحی نیز اعتباری بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه  مطالعات اولیه برای احداث این هتل در حال انجام است، ادامه می‌دهد: علاوه بر این ۹ پروژه، سرمایه‌گذاری‌های کوچکی نیز برای بهسازی فضاهای موجود در این منطقه از جمله ایجاد هایپرمارکت( سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های چند منظوره) و شهربازی سرپوشیده با توافق اولیه ۵ میلیارد ریال و بهسازی و توسعه تالار و رستوران چله خانه با اعتبار ۳ میلیارد ریال و موضوع زیپ‌لاین روی سد گاوازنگ با سرمایه گذاری یک میلیارد ریال صورت می‌گیرد.

روستای گاوازنگ با داشتن نزدیک ۴۵۰ نفر جمعیت و حدود ۱۵۰ خانوار و طی چندین سال گذشته و علی رغم وعده و عیدهای بسیار زیاد استانداران و فرمانداران و شهرداران زنجان مشکلات بسیار زیادی دارد که عبارتند از :

 1. نبود آب شرب شهری و سیستم لوله کشی آب شرب سالم (البته باید در نظر داشت که مجموعه تفریحی ائل داغی و امکانت و تاسیسات موجود در آن آب شرب سالم دارند ولی این روستا فاقد این حق مسلم و اولیه است)
 2. با توجه به قرار گیری این روستا در منطقه کوهپایه ای و سرد اطراف شهر زنجان نبود سیستم گاز رسانی شهری معضلی است که مدت هاست گریبان گیر مردم محروم این روستا شده است
 3. نبود خانه بهداشت روستایی
 4. نبود اتوبوس و تاکسی و سیستم حمل و نقل شهری منظم و منسجم
 5. فضولات و پسـماندهای دامـی بـه محـلات داخـل روسـتا ریختـه میشـود. زبالـه هـای خـانگی تولیـد شـده نیـز از سـوی شهرداری جمع آوری نمیشود بلکـه سـاکنان روسـتا هـر چند روز یکبار زباله های خـود را مـیسـوزانند. بنـابراین شیوه دفع زبالـه نیـز عمـدتا سـوزاندن اسـت.
 6. همچنـین آلودگی صوتی یکی دیگر از مشکلات این روستاست که اهـالی بـومی روسـتا بـه شـدت از آن اظهـار نارضـایتی می نمایند. به دلیـل احـداث مکان هـای تفریحـی و وجـود جاذبه های گردشگری، حجم مراجعه ساکنان شهر زنجـان در طی روز و در روزهای تعطیل به ایـن روستا بسیار زیاد است که در نتیجه سر و صدای ناشی از اتومبیل ها، موتورسیکلت ها و تردد بـیش از حـد جوانـان موجب آزار ساکنان روستا شده است. از سوی دیگـر بـه دلیل اینکه سازمان همیـاری شـهرداری و مقامـات اسـتان اجازه هیچ گونه ساخت و ساز و حتی دیـوار کشـی (بـه علت جابهجایی روستا در آینده) را به ساکنان نمی دهنـد، امنیت آنان به علت تعدد مراجعات بسیار کـاهش یافتـه و ساختمانها و مساکن بدون حصار و دیوار در ایـن روستا موجب سرقت اموال، دام و طیـور از روسـتاییان شـده و مشــکلات متعــددی بــرای آنــان بوجــود آورده اســت.مشاهدات میدانی پژوهش حاضر مؤید این مسئله است.

IMG07190577

متاسفانه در سالهای گذشته هرکدام از مسئولین با ارائه برخی وعده ها و آمار غیر صحیح بر هر چه بیشتر شدن این مشکل و سردرگمی بیشتر مردم افزوده اند مانند :

 • در حال حاضر با پرداخت پول و یا زمین ۸۰ درصد از زمین‌های روستای مورد نظر احراز شده است و در آینده تسطیح می‌شود.وی با بیان اینکه برای اهالی روستای گاوازنگ و زمین‌داران این منطقه که متقاضی زمین در روستای جدید باغ ایرانی هستند علاوه بر ارائه زمین‌هایی به مساحت ۱۴۰ تا ۳۰۰ متر مربع، وام نیز ارائه می‌شود، تصریح کرد: نظارت، پروانه کار و معماری این واحدها به صورت رایگان انجام می‌شود. (محمد رئوفی نژاد – استاندار وقت زنجان – ۹۰/۱۲/۱۶ – خبرگزاری فارس)
 • ورزشگاه ۱۵هزارنفری سوم خرداد مجموعه گاوازنگ هم تا پایان امسال به بهره برداری می رسد و درکنار پیست دوچرخه سواری می تواند برای جوانان سرگرم کننده باشد. (کریمی – معاون عمرانی وقت استانداری – ۹۲/۲/۲۴ – صنعت نیوز)
 • روستایی به نام گاوازنگ در شمال شهر وجود ندارد که در خصوص جابجایی آن صحبت شود.(محمد رئوفی نژاد – استاندار وقت زنجان – ۸۸/۶/۲۳ – خبرگزاری مهر)
 •  این پروژه توریستی- تفریحی شهر که در دولت گذشته راکد باقی مانده بود، در دولت کنونی رنگ و بوی عملیاتی گرفته است. این در شرایطی است که به دلیل نبود اعتبار در۲ ماه گذشته این پروژه سوت و کور باقی مانده است. سازمان همیاری شهرداری‌های استان خارج از منابع دولتی برای پیشبرد پروژه در این منطقه نسبت به جابه‌جایی روستا با رضایت اهالی اقدام کرده است. نیازی پیشرفت پروژه گاوازنگ را نسبت به تخصیص اعتبار ۱۸۰ درصد اعلام و اظهار می‌کند: جابجایی روستای گاوازنگ به محل جدید نیز به عهده سازمان همیاری شهرداری است.(اسرافیل نیازی – مدیرکل دفتر فنی استانداری – ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ – همشهری)
 • در خصوص روستای فعلی که در بافت منطقه وجود دارد نیز در دولت گذشته بارگذاری بیش از ظرفیت صورت گرفته و سکونتگاه غیررسمی شکل گرفته که مقالات انتقاد آمیزی نیز در خصوص وضعیت آن چاپ شده که اولویت در هدایت ساکنان روستا به نقطه جدید است.(جواد رحمتی – معاون هماهنگی استاندار–  ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ – همدلی)
 • و چندین مورد اسف بار دیگر …

متاسفانه امروز با مراجعه به سخنان اغلب مسئولین استانی بوضوح میتوان شاهد ولنگاری و بی ثباتی تصمیمات برای این پروژه و ایضا ساماندهی وضعیت اسف بار مردم محروم روستا بود. مسئولینی که هیچگاه خود را مجاب به پاسخ دادن به سوالات مردم نمی بینند و در صورت مجبور بودن ارائه توضیح برای رسانه با ژستی حق به جانب فقط مشکل را گردن دولت و مسئولین قبل می اندازند و وعده فردا و پس فردا می دهند .

ولی در نهایت معضل اصلی بلاتکلیفی ساکنان این روستا است با گذشت چندین ساله از اجرای این پروژه هنوز به طور دقیق نمی دانند که ساکن یک روستا هستند و یا شهرکی از حومه شهر زنجان . نمی دانند که باید حقوق خود را از چه کانال و روندی دنبال کنند . ساکنان آن نه از امکانات یک روستا بهره مندند و نه امکانات یک شهرک !!!

برچسب ها
مشاهده بیشتر

مطالب مرتبط

1 thought on “روستای گاوازنگ چسبیده به شهر زنجان و بدون حداقل امکانات اولیه!”

 1. چرا کسی به فکر این مردم بیچاره نیست
  حالا اگه یه مشکل کوچولو تو کارمندان و اعتمادیه و انصاریه بیفته همه مسئولان شهر به خط میشن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close