مجموعه گردشگری گاوازنگ زنجان همچنان در انتظار وعده های مسئولین / از هتل پنج ستاره تا تله کابین خیالی! + عکس

در منطقه گردشگری گاوازنگ پروژه‌های مختلفی از قبیل مجتمع تجاری، تفریحی و هتل ۵ ستاره در نظر گرفته شده است که نیاز به سرمایه‌گذاری دارد.
مجتمع گردشگری گاوازنگ در شمالی‌ترین نقطه شهر زنجان در دامنه کوه گاوازنگ قرار گرفته که کمترین فاصله با مرکز شهر را داشته و در ۳ کیلومتری این شهر واقع شده است. گاوازنگ یکی از مناطق تفریحی و کوهنوردی شهروندان زنجانی است که در ایام تعطیلات جمعیت گردشگر در این منطقه افزایش می‌یابد. همین موضوع سبب شده شهروندان زنجانی منتظر اتفاقات جدید و افزایش امکانات تفریحی، گردشگری در این منطقه باشند.
از سال ۷۳ منطقه گاوازنگ به عنوان یک مجموعه گردشگری و تفریحی در استان مطرح شد. این طرح در سال ۷۶ به صورت قطعی به تصویب رسید و منجر به قراردادی بین سازمان همیاری شهرداری‌های استان و امور اراضی شد. ۱۰۰ هکتار از اراضی این منطقه به مجتمع تفریحی اختصاص یافت که بعدها به ۷۵ هکتار کاهش یافت. مردم این نقطه قبلا در روستای «امند» که پشت رشته کوه‌های ائل داغی قرار داشته ساکن بودند. آنها به دلیل صعب العبور بودن مسیر و برای نزدیک شدن به شهر، در سال ۵۵ به منطقه گاوازنگ نقل مکان کرده و به صورت حاشیه نشینی در این منطقه ساکن شده‌اند.

روستای گاوازنگ چسبیده به شهر زنجان و بدون حداقل امکانات اولیه!

گاوازنگ (ائل داغی)، واژه‌ای که برای هر شهروند زنجانی یادآور یک منطقه تفریحی محسوب می‌شود.

این منطقه تفریحی در شمال شهر زنجان قرار دارد که با یک جاده آسفالته سه کیلومتری به شهر متصل شده است.

گاوازنگ نام یک کوه مشرف به این منطقه تفریحی است که ارتفاع آن یک هزار و ۸۵۰ تا ۲ هزار و ۱۵ متر است. گاوازنگ یک چشمه هم دارد و یکی از ارتفاعات مهم شهر زنجان محسوب می‌شود که مورد توجه گردشگران چند ساعته و کمتر از یک روز است.

گاوازنگ علاقمندان خود را به لحاظ تفریحی و ورزش کوهنوردی هم دارد و معمولا در روزهای تعطیل شاهد حضور آنها در این منطقه می‌تواند بود.

روستای گاوازنگ در شمال شهر زنجان قـرار گرفتـه و از لحاظ وضـعیت اسـتقرار، از نـوع کوهپایـه ای و در ارتفـاع ۱۹۰۰متـر از سـطح دریـا اسـتقرار یافتـه اسـت. براسـاس یافتـه هـای حاصل از مطالعات میدانی و مصاحبه با مدیران و معتمـدان روستای گاوازنگ به استثنای اراضـی کشـاورزی (کـه هـم اکنون همگی در حـال تغییـر کـاربری هسـتند) مسـاحت کنونی بافت سـکونتی روسـتا (مسـاکن، محـلات و شـبکه معابر) کمتر از ۳هکتار و جمعیت کنـونی روسـتا در سـال ۱۳۹۰برابر با ۴۱۷نفر بوده است (مرکز بهداشت شهرستان زنجان، .۱۳۹۰) از نظر موقعیت قرارگیری، از شمال و غرب به ارتفاعات زنجان شمالی، از شرق به روستای پایین کـوه و از جنوب با شهر زنجان مجاوراست.

روستای گاوازنگ به واسطه برخورداری از ظرفیت های قوی و بسیار ارزشمند طبیعی برای جـذب فعالیـت هـای گردشگری، طی ۲۰سال اخیر مـورد توجـه قـرار گرفتـه است. بدین صورت که در دامنـه ارتفاعـات شـمال شـهر زنجــان، منطقــه ای بــه وســعت ۱۰۰۰ هکتــار بــه منظــور گذراندن اوقات فراغت شهروندان تحت عنـوان « پـروژه دهکده گردشگری و تفریحی گاوازنـگ» در نظـر گرفتـه شده است. براساس آمار جهاد سـازندگی در سـال ۱۳۶۰ روسـتای گاوازنـگ دارای ۲۴هکتـار زمـین آبـی و ۹۲۷ هکتار زمین دیم میباشد که مجموع آن ۹۵۱هکتار است. به عبارت دیگر ۹۵/۱درصد از پروژه هزار هکتاری شمال شهر زنجان از زمین های ایـن روسـتا مـیباشـد کـه تغییـر کاربری یافته و یا خواهند یافت.

ناصر روحانی مدیر سابق مجموعه گاوازنگ اظهار می دارد : گاوازنگ، منطقۀ قشلاق اهالی روستای «امند» بوده که در زمستان به دلیل واقع شدن این روستا در ارتفاعات و در نتیجه سرمای شدید در فصل زمستان و بسته شدن راه ارتباطی با شهر و برف و یخبندان، به گاوازنگ به خاطر آب و هموای نسبتاً بهتر، کوچ موقت می‌کردند و دوباره در اواخر بهار با گرم‌تر شدن هوا به امند برمیگشتند.
وی با اشاره به این که: زمین‌های کشاورزی و زراعی و چراگاه‌های روستای امند که اهالی اقدام به کشت گندم و جو می‌کردند، مناطق کنونی شهر زنجان بوده افزود: مناطق شهرک کارمندان، جاده گاوازنگ، محل کارخانه کبریت، دانشگاه پیام نور، دارالقرآن، مصلی، علوم‌پایه، بنائی، کوچمشکی از جملۀ این مناطق می باشد.
روحانی ادامه داد: اهالی روستای امند با اسب و قاطر، شیر و لبنیات خود را به شهر زنجان آورده و از درآمد آن آذوقه و لوازم مورد نیاز خود را تهیه می‌کردند. همچنین دام‌های خود را نیز به کشتارگاه زنجان تحویل می‌دادند.
به گفتۀ مدیر سابق مجموعۀ گاوازنگ از سال ۵۵ روستائیان امند از یک مکان زندگی به بخش دیگری که همان گاوازنگ می‌باشد نقل مکان کرده و بافت کهن روستای خود را رها می‌کنند و آرام‌آرام به سمت گاوازنگ حرکت می‌نمایند که در نهایت، این حرکت نظام‌یافته منجر به خالی شدن سکنۀ روستای امند می شود و روستای جدید گاوازنگ شکل پیدا کرده است.

به منظور عملیـاتی شـدن پروژه و براساس تصمیمات اتخاذ شده از سـوی مـدیران ذیربط اسـتان و اسـتانداری زنجـان، روسـتای گاوازنـگ بایستی جابه جا گردد. چـرا کـه از نظـر مسـئولان اسـتان، وجود روستای گاوازنگ یکـی از عمـده تـرین مشـکلات برای استفاده مردم از مجموعه تفریحی گاوازنـگ اسـت.
در این راستا مقامات استان، محل مقصد برای روسـتاییان را به نـام «بـاغ ایرانـی» نامگـذاری نمـوده انـد. مجموعـه تجاری- خدماتی باغ ایرانـی در زمینـی بـه مسـاحت ۱۲ هکتار با سرمایه گذاری بالغ بر ۱۰میلیـارد تومـان توسـط بخش خصوصی در قالب یک منطقه ویژه گردشـگری در حال احداث است (دفتر طـرحهـای عمرانـی اسـتانداری زنجـان، .۱۳۹۰) بـه دلیـل وجـود ۱۴۰واحـد مسـکونی روستایی که شامل ساکنان روستای گاوازنگ خواهد شد، به عنوان یک مجموعـه اقـامتی روسـتایی بـه گردشـگران خدمات ارائه خواهد کـرد. لازم بـه ذکـر اسـت ایـن۱۴۰ واحد مسکونی آمـاده تنهـا بـه سـاکنین ایـن روسـتا کـه مالکیت آنها احراز گردیده است تحویل داده خواهد شد.
ضمناً پیش بینی می شـد در سـال ۱۳۹۱بـه بهـره بـرداری برسد (سازمان همیارها و شهرداریهای زنجان، ۱۳۹۰) کـه متأسفانه تحقق نیافت. طرح های مختلف و متعدد دیگـری از قبیل طراحی و سـاخت فروشـگاه های عرضـه صـنایع دستی و هنری، رستوران های مـدرن و سـنتی، شـهربازی، ساخت هتل ۴ستاره، کمپینگ اسکان مسـافرتی، احـداث مسجد، آمفی تئاتر رو باز، سایتهـای ورزشـی و پیسـت اسکی چمن، احداث دو مسیر اتومبیل و دوچرخه سواری در کنار دریاچه ی گاوازنگ، راه اندازی تله کابین، ساخت استادیوم فوتبال ۱۵هزار نفری، ساخت پیست دوچرخـه سواری با گنجـایش ۱۵هـزار نفـر مکـان یـابی و سـاخته خواهد شد. در حال حاضر منطقه تفریحـی- گردشـگری گاوازنگ (ائل داغی) با ۲۰۰هکتـار مسـاحت در داخـل محدوده هزار هکتاری ذکـر شـده قـرار دارد. از ۱۰سـال پیش آزادسازی و تملک زمین ها و اجرای طرح ها در ایـن منطقه آغاز شـده و تـاکنون ۲۰هکتـار از سـطح جنـوبی منطقه گاوازنگ ساخته شـده اسـت و طـرح هـایی ماننـد نمایشگاههای بـین المللـی کاسـپین کـه بـه بهـره بـرداری رسیده اند. اختصاص و راه اندازی پارکینگ وسـایل نقلیـه در فضایی به مساحت ۱۲هزار متـر مربـع بـرای بازدیـد کنندگان از نمایشگاه ها از دیگـر طرح های مورد نظر در روسـتای گاوازنـگ اسـت کـه در حال حاضر با مشکل تملک مواجه میباشد.

لازم به ذکر است کـه فـاز اول مجموعه تفریحی- گردشگری گاوازنگ به مسـاحت ۳۰۰هکتار شامل تالار ائل داغی، مجتمع پـذیرایی، کـافی شاپ، پیست اسکیت، پیست دوچرخه سـواری، سـینمای رو باز، غرفه های تجاری، آلاچیق، فضای سـبز و … طـی ۵سال اخیر مورد بهره برداری قـرار گرفتـه اسـت. بـدین ترتیب با انتقال روستای کنونی گاوازنگ به مجموعه بـاغ ایرانی، تحولات کالبدی- فضایی این روستا همه جانبـه و ۱۰۰درصــد خواهــد بــود و دیگــر اثــری از روســتای گاوازنگ به چشم نخواهد خورد.

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان با بیان این‌که ۹ طرح سرمایه‌گذاری متوسط و بزرگ در منطقه گردشگری گاوازنگ پیش‌بینی شده است، تصریح می‌کند: ۷ طرح کوچک و متوسط با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان شامل ایجاد پارکینگ طبقاتی، کافه دوچرخه سواری و جنگلی، شهربازی سر پوشیده و رستوران گردان است. در پروژه بزرگ احداث هتل ۵ ستاره و مجتمع تجاری و تفریحی نیز اعتباری بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه  مطالعات اولیه برای احداث این هتل در حال انجام است، ادامه می‌دهد: علاوه بر این ۹ پروژه، سرمایه‌گذاری‌های کوچکی نیز برای بهسازی فضاهای موجود در این منطقه از جمله ایجاد هایپرمارکت( سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های چند منظوره) و شهربازی سرپوشیده با توافق اولیه ۵ میلیارد ریال و بهسازی و توسعه تالار و رستوران چله خانه با اعتبار ۳ میلیارد ریال و موضوع زیپ‌لاین روی سد گاوازنگ با سرمایه گذاری یک میلیارد ریال صورت می‌گیرد.

روستای گاوازنگ با داشتن نزدیک ۴۵۰ نفر جمعیت و حدود ۱۵۰ خانوار و طی چندین سال گذشته و علی رغم وعده و عیدهای بسیار زیاد استانداران و فرمانداران و شهرداران زنجان مشکلات بسیار زیادی دارد که عبارتند از :

 1. نبود آب شرب شهری و سیستم لوله کشی آب شرب سالم (البته باید در نظر داشت که مجموعه تفریحی ائل داغی و امکانت و تاسیسات موجود در آن آب شرب سالم دارند ولی این روستا فاقد این حق مسلم و اولیه است)
 2. با توجه به قرار گیری این روستا در منطقه کوهپایه ای و سرد اطراف شهر زنجان نبود سیستم گاز رسانی شهری معضلی است که مدت هاست گریبان گیر مردم محروم این روستا شده است
 3. نبود خانه بهداشت روستایی
 4. نبود اتوبوس و تاکسی و سیستم حمل و نقل شهری منظم و منسجم
 5. فضولات و پسـماندهای دامـی بـه محـلات داخـل روسـتا ریختـه میشـود. زبالـه هـای خـانگی تولیـد شـده نیـز از سـوی شهرداری جمع آوری نمیشود بلکـه سـاکنان روسـتا هـر چند روز یکبار زباله های خـود را مـیسـوزانند. بنـابراین شیوه دفع زبالـه نیـز عمـدتا سـوزاندن اسـت.
 6. همچنـین آلودگی صوتی یکی دیگر از مشکلات این روستاست که اهـالی بـومی روسـتا بـه شـدت از آن اظهـار نارضـایتی می نمایند. به دلیـل احـداث مکان هـای تفریحـی و وجـود جاذبه های گردشگری، حجم مراجعه ساکنان شهر زنجـان در طی روز و در روزهای تعطیل به ایـن روستا بسیار زیاد است که در نتیجه سر و صدای ناشی از اتومبیل ها، موتورسیکلت ها و تردد بـیش از حـد جوانـان موجب آزار ساکنان روستا شده است. از سوی دیگـر بـه دلیل اینکه سازمان همیـاری شـهرداری و مقامـات اسـتان اجازه هیچ گونه ساخت و ساز و حتی دیـوار کشـی (بـه علت جابهجایی روستا در آینده) را به ساکنان نمی دهنـد، امنیت آنان به علت تعدد مراجعات بسیار کـاهش یافتـه و ساختمانها و مساکن بدون حصار و دیوار در ایـن روستا موجب سرقت اموال، دام و طیـور از روسـتاییان شـده و مشــکلات متعــددی بــرای آنــان بوجــود آورده اســت.مشاهدات میدانی پژوهش حاضر مؤید این مسئله است.

IMG07190577

متاسفانه در سالهای گذشته هرکدام از مسئولین با ارائه برخی وعده ها و آمار غیر صحیح بر هر چه بیشتر شدن این مشکل و سردرگمی بیشتر مردم افزوده اند مانند :

 • در حال حاضر با پرداخت پول و یا زمین ۸۰ درصد از زمین‌های روستای مورد نظر احراز شده است و در آینده تسطیح می‌شود.وی با بیان اینکه برای اهالی روستای گاوازنگ و زمین‌داران این منطقه که متقاضی زمین در روستای جدید باغ ایرانی هستند علاوه بر ارائه زمین‌هایی به مساحت ۱۴۰ تا ۳۰۰ متر مربع، وام نیز ارائه می‌شود، تصریح کرد: نظارت، پروانه کار و معماری این واحدها به صورت رایگان انجام می‌شود. (محمد رئوفی نژاد – استاندار وقت زنجان – ۹۰/۱۲/۱۶ – خبرگزاری فارس)
 • ورزشگاه ۱۵هزارنفری سوم خرداد مجموعه گاوازنگ هم تا پایان امسال به بهره برداری می رسد و درکنار پیست دوچرخه سواری می تواند برای جوانان سرگرم کننده باشد. (کریمی – معاون عمرانی وقت استانداری – ۹۲/۲/۲۴ – صنعت نیوز)
 • روستایی به نام گاوازنگ در شمال شهر وجود ندارد که در خصوص جابجایی آن صحبت شود.(محمد رئوفی نژاد – استاندار وقت زنجان – ۸۸/۶/۲۳ – خبرگزاری مهر)
 •  این پروژه توریستی- تفریحی شهر که در دولت گذشته راکد باقی مانده بود، در دولت کنونی رنگ و بوی عملیاتی گرفته است. این در شرایطی است که به دلیل نبود اعتبار در۲ ماه گذشته این پروژه سوت و کور باقی مانده است. سازمان همیاری شهرداری‌های استان خارج از منابع دولتی برای پیشبرد پروژه در این منطقه نسبت به جابه‌جایی روستا با رضایت اهالی اقدام کرده است. نیازی پیشرفت پروژه گاوازنگ را نسبت به تخصیص اعتبار ۱۸۰ درصد اعلام و اظهار می‌کند: جابجایی روستای گاوازنگ به محل جدید نیز به عهده سازمان همیاری شهرداری است.(اسرافیل نیازی – مدیرکل دفتر فنی استانداری – ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ – همشهری)
 • در خصوص روستای فعلی که در بافت منطقه وجود دارد نیز در دولت گذشته بارگذاری بیش از ظرفیت صورت گرفته و سکونتگاه غیررسمی شکل گرفته که مقالات انتقاد آمیزی نیز در خصوص وضعیت آن چاپ شده که اولویت در هدایت ساکنان روستا به نقطه جدید است.(جواد رحمتی – معاون هماهنگی استاندار–  ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ – همدلی)
 • و چندین مورد اسف بار دیگر …

متاسفانه امروز با مراجعه به سخنان اغلب مسئولین استانی بوضوح میتوان شاهد ولنگاری و بی ثباتی تصمیمات برای این پروژه و ایضا ساماندهی وضعیت اسف بار مردم محروم روستا بود. مسئولینی که هیچگاه خود را مجاب به پاسخ دادن به سوالات مردم نمی بینند و در صورت مجبور بودن ارائه توضیح برای رسانه با ژستی حق به جانب فقط مشکل را گردن دولت و مسئولین قبل می اندازند و وعده فردا و پس فردا می دهند .

ولی در نهایت معضل اصلی بلاتکلیفی ساکنان این روستا است با گذشت چندین ساله از اجرای این پروژه هنوز به طور دقیق نمی دانند که ساکن یک روستا هستند و یا شهرکی از حومه شهر زنجان . نمی دانند که باید حقوق خود را از چه کانال و روندی دنبال کنند . ساکنان آن نه از امکانات یک روستا بهره مندند و نه امکانات یک شهرک !!!

طرح های سرمایه گذاری پروژه بزرگ گاوازنگ مردادماه ۹۶ افتتاح می شوند! (همشهری – ۲۶ تیر ۹۶)

یوسفی مدیر عامل وقت سازمان همیاری شهرداری‌های استان با بیان این‌که ۹ طرح سرمایه‌گذاری متوسط و بزرگ در منطقه گردشگری گاوازنگ پیش‌بینی شده است، تصریح می‌کند: ۷ طرح کوچک و متوسط با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان شامل ایجاد پارکینگ طبقاتی، کافه دوچرخه سواری و جنگلی، شهربازی سر پوشیده و رستوران گردان است. در پروژه بزرگ احداث هتل ۵ ستاره و مجتمع تجاری و تفریحی نیز اعتباری بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه  مطالعات اولیه برای احداث این هتل در حال انجام است، ادامه می‌دهد: علاوه بر این ۹ پروژه، سرمایه‌گذاری‌های کوچکی نیز برای بهسازی فضاهای موجود در این منطقه از جمله ایجاد هایپرمارکت( سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های چند منظوره) و شهربازی سرپوشیده با توافق اولیه ۵ میلیارد ریال و بهسازی و توسعه تالار و رستوران چله خانه با اعتبار ۳ میلیارد ریال و موضوع زیپ‌لاین روی سد گاوازنگ با سرمایه گذاری یک میلیارد ریال صورت می‌گیرد.
وی با بیان این‌که قرار داد این طرح‌ها با سرمایه‌گذار منعقد شده و بهره برداری از آن به صورت آزمایشی انجام شده است، اضافه می‌کند: این طرح‌ها مرداد ماه امسال به بهره‌برداری می‌رسند.
وی تصریح می‌کند: برای برخی از این پروژه‌های کوچک تا متوسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی حاضر به همکاری است که در حال حاضر مطالعات امکان‌سنجی و سرمایه‌گذاری برای این پروژه‌ها انجام می‌شود و تا ۲ ماه آینده به عنوان فراخوان اعلام عمومی خواهد شد.
علاوه بر این پروژه‌ها، مجموعه تفریحی و اقامتی درمان وسلامت نیز در کنار این طرح‌ها در زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع احداث می‌شود که می‌تواند گردشگرانی را از سراسر کشور به این منطقه جذب کند. مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان در این باره می‌گوید: مجموعه درمان و سلامت در بالا دست سد گاوازنگ در نظر گرفته شده که طراحی اولیه آن انجام شده و در حال مذاکره با سرمایه‌گذار هستیم.
وی ادامه می‌دهد: این پروژه در ۳ فاز در بازه زمانی ۶ ساله و با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان شامل سوئیت‌های VIP اقامتی، خدمات آب درمانی و ایجاد فضاهای ورزشی و سرمایه‌گذاری به روش BOT اجرا خواهد شد.
یوسفی می‌افزاید: هم اکنون در حال رایزنی و تکمیل قرارداد با سرمایه‌گذار برای ساخت شهربازی سرپوشیده جدید و رستوران و مجتمع تجاری در این منطقه هستیم.

تله کابین گاوازنگ – سد تهم تا پایان سال ۹۲ به بهره برداری می رسد (ایرنا – ۲۷ خرداد ۹۱)

مدیرعامل  وقت سازمان همیاری شهرداریهای استان زنجان به اجرای طرح تله کابین گاوازنگ – سد تهم اشاره کرد و گفت: این پروژه تا پایان سال ۹۲ به بهره برداری می رسد.

محمدمهدی احمدیان اجرای طرح تله کابین گاوازنگ زنجان را از طرح های مهم استان دانست و افزود: فونداسیون این پروژه توسط پیمانکار مربوطه انجام شده است.
وی طول مسیر رفت و برگشت این پروژه را سه هزار متر عنوان و اظهار کرد: ایستگاه اول و دوم از سمت چپ سد گاوازنگ و ایستگاه سوم از روبروی گاوازنگ منتهی به روستای ˈامندˈ به سمت سد تهم اجرا خواهد شد.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان زنجان تصریح کرد: اجرای طرح تله کابین در منطقه ی تفریحی و گردشگری گاوازنگ موجب جذب توریست و گردشگر و در نهایت موجب توسعه زنجان خواهد شد.
احمدیان به بهسازی محور کاسپین تا ایل داغی ˈگاوازنگ زنجانˈ اشاره کرد و افزود: عملیات بهسازی این محور تا پایان امسال به اتمام خواهد رسید.
وی طول این محور را حدود پنج کیلومتر عنوان کرد و یادآورشد: کلیه رینگ های این محور طراحی شده و تاکنون ۷۰ درصد زمینهای واقع شده در مسیر نیز تملک شده است.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان زنجان گفت: عرض این جاده تفریحی و گردشگری به دلیل پرتردد بودن از ۴۰ به ۷۰ متر خواهد رسید.

 ساخت هتل ۵ ستاره زنجان و احداث رستوران گردان در منطقه گاوازنگ در سال ۹۶ (وبسایت استانداری – ۳ آبان ۹۶)

معاون هماهنگی امور عمرانی وقت استانداری زنجان با اشاره به کلنگ زنی هتل ۵ ستاره زنجان در منطقه گاوازنگ، گفت: بیش از ۵۰ میلیارد تومان برای ساخت هتل ۵ ستاره زنجان هزینه خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری زنجان؛ جواد رحمتی در مراسم کلنگ زنی هتل ۵ ستاره زنجان، با بیان اینکه این هتل با سرمایه گذاری سازمان همیاری شهرداری های استان زنجان ساخته می شود، اظهار کرد: هتل ۵ ستاره زنجان با مشارکت شرکت سیاحتی، جهانگردی و فرهنگی همیار زنگان، در مساحت ۱۵ هزار و ۷۴۹ متر مربع، در ۱۲ طبقه و با امکاناتی از جمله رستوران، استخر و باشگاه ورزشی، در نزدیکی تاج سد گاوازنگ احداث می شود.
وی همچنین از انعقاد تفاهم نامه برای ساخت رستوران گردان در منطقه گاوازنگ خبر داد و افزود: امیدواریم بعد از انعقاد تفاهم نامه با بخش خصوصی جهت ساخت رستوران گردان در زمینی به مساحت ۴ هزار مترمربع و با سرمایه گذاری ۲۰ درصدی از سوی سازمان همیاری شهرداری های استان، این طرح در کوتاه ترین زمان ممکن، عملیات اجرایی خود را آغاز کند.
این مقام مسئول به توسعه گاوازنگ و اهمیت گردشگری این منطقه اشاره کرد و یادآور شد: دلیل اصلی کُندی توسعه منطقه گاوازنگ، مشکلات اداری، حقوقی و قضایی پیش آمده در گذشته بود که خوشبختانه با مساعدت نهادهای متولی، این مشکلات برطرف شده و زمینه توسعه منطقه، فراهم شده است.
وی از انجام طراحی های لازم به منظور ساماندهی بخشی از ورودی و بدنه منطقه گاوازنگ خبر داد و گفت: از ۲ سال گذشته، تمهیداتی برای احداث مراکز گردشگری در خارج از محدوده طراحی شده سایت گاوازنگ برای روستائیان منطقه، فراهم شده است که طی روزهای آتی و با تصویب این طرح در کارگروه امور زیربنایی، نسبت به صدور پروانه برای روستائیان اقدام می شود.
رحمتی به رویکرد و تلاش بخش دولتی برای ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در منطقه اشاره کرد و یادآور شد: از سال ۹۳، تلاش هایی برای ایجاد برخی زیرساخت ها در منطقه گاوازنگ آغاز شد، اما به دلیل محدودیت های اعتباری و پایین بودن تخصیص منابع، برنامه های در نظر گرفته شده به خوبی محقق نشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان از پیش بینی اعتبارات مناسب برای سالجاری جهت توسعه گردشگری در منطقه گاوازنگ خبر داد و گفت: امیدواریم با تخصیص مناسب اعتبارات، برنامه ریزی انجام شده برای توسعه این منطقه به خوبی محقق شود.

وضعیت موجود در منطقه گاوازنگ زیبنده شهر زنجان نیست

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت موجود در منطقه گاوازنگ زیبنده شهر زنجان نیست و مسئولان باید نسبت به رفع مشکلات موجود در این منطقه تلاش جدی داشته باشند.

علی وقف‌چی در محل روستای گاوازنگ با بیان اینکه ساکنان منطقه گاوا زنگ بلاتکلیف هستند،  افزود: نبود امکانات رفاهی برای این منطقه جلوه بسیار بدی را ایجاد کرده است و متأسفانه ساکنان این روستا با محدودیت‌های زیادی زندگی می‌کنند که اصلاً سزاوار نیست.

وی با بیان اینکه مسئولان، تکلیف روستای گاوا زنگ را روشن کنند،  ادامه داد: بلاتکلیفی موجود در منطقه گاوازنگ باعث کمبودهای در زمینه استقرار زیرساخت ها شده است و اگر مسئولان از این منطقه ذی‌نفع بودند، تا به امروز حتماً تکلیف آن را روشن کرده بودند و این روستا نیز از بلاتکلیفی درآمده بود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت موجود در منطقه گاوازنگ زیبنده شهر زنجان نیست و مسئولان باید نسبت به رفع مشکلات موجود در این منطقه تلاش جدی داشته باشند.

وقف چی با بیان این‌که روستای گاوا زنگ باید از توسعه متوازن با سایر نقاط شهر و همچنین برخورداری از امکانات رفاهی و بهداشت برخوردار باشد،  افزود: روستای گاوا زنگ فاصله بسیار کمی با شهر زنجان داشته و از ظرفیت‌های گردشگری بسیار بالایی برخوردار است به همین دلیل باید به طور جد مورد توجه مسئولان قرار بگیرد؛ چراکه از نظر امکانات رفاهی خیلی ضعیف است و طی چند سال گذشته تا به امروز تذکرات زیادی به مسئولان استانی ابلاغ شده است.

نماینده مردم زنجان و طارم  در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ساکنان منطقه گاوازنگ در زمینه تأمین آب شرب با مشکل مواجه هستند، افزود: منطقه گاوازنگ به شهر زنجان چسبیده است و  اینکه که ساکنان منطقه گاوازنگ با کمبود امکانات  مواجه باشند خیلی تأسف‌بار  است.

وقف‌چی افزود: همه کسانی که در روستای گاوازنگ ساکن هستند، مالکان این منطقه هستند و هیچ‌کدام منطقه را تصرف نکرده‌اند. به همین خاطر تخریب نمی‌تواند صورت بگیرد و آنچه مهم است، بلاتکلیفی این مجموعه است.

وی ادامه داد: بلاتکلیفی‌های موجود در منطقه گاوازنگ باعث شده که هیچ‌گونه اقدامات رفاهی از جمله گازرسانی و امکانات آموزشی در این منطقه استقرار نیابد.

اهالی منطقه گاوازنگ زنجان محروم از خدمات شهری

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان زنجان گفت: امروز به بهانه‌ اینکه این روستا در طرح تفریحی قرار گرفته ۲۵ سال از خدمات شهری ،گازرسانی،آبرسانی و … محروم هستند و اهالی ، این روستا را در یک مرگ تدریجی قرار دادند.

رضا استجلو امروز در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: با عنایت به شکایت اهالی روستای تازه کند امند (گاوازنگ) مبنی بر محرومیت بیش ۲۵ سال از خدمات شهری و دولتی و در راستای حمایت از مصرف کننده و به استناد ماده یک فصل نخست قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که در تعریف مصرف کننده اشاره می‌دارد مصرف کننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند.

وی گفت: بر این اساس در بند ۲-۱ نیز به عرضه کنندگان کالا و خدمات  اشاره می‌شود، که همه دستگاه‌ها، مؤسسات و شرکت‌هایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم به صورت کلی یا جزیی کالا یا خدمت به مصرف کننده ارائه می‌کنند، اطلاق می‌شود.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان زنجان افزود: تاکیدا به استناد ماده ۹ فصل سوم و ماده ۱۴ و ۱۶ فصل چهارم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب مجلس شورای اسلامی که حمایت از حقوق مصرف کننده و جبران خسارت و استیفای آن از وظایف انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان است.

وی تصریح کرد: با عنایت به ماده ۲ بخش الف حقوق شهروندی که اشاره دارد،  شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.

استجلو گفت: چرا روستایی به ۲۰۰ خانوار که کمترین فاصله از شهر نسبت به سایر روستاها را دارد از آبرسانی و لوله کشی بهداشتی آب محروم بماند؟ چرا هموطنان زنجانی به مدت ۲۵ سال از نعمت گاز بی‌بهره ماندند و در سوز و سرمای زمستان روزگار خود را سپری کنند.

به گزارش فارس، امروز به بهانه‌های اینکه این روستا در طرح تفریحی قرار گرفته ۲۵ سال  از خدمات شهری، گازرسانی، آبرسانی و … محروم ماندند و بنا به اظهارات اهالی، این روستا را در یک مرگ تریجی قرار دادند، دهیاری در اینجا وجود ندارد و بخشداری هم ما را قبول نمی‌کند و شهرداری هم این روستا را از خدمات شهری بی‌نصیب کرده است و مشخص نیست اینجا روستا است و یا شهر و حتی زمان انتخابات هم صندوق رای به این روستا آورده نشد.

زمانی هم که به ادارات مراجعه می‌شود تا درخواست خدمات گاز و و آبرسانی داشته باشند، اعلام می‌دارند استانداری زنجان اعطای هرگونه امتیازات به این روستا به دلیل وجود طرح تفریحی گاوازنگ ممنوع کرده است، با با نام خوش تفریح چه ناخوشی‌ها در این ۲۵ سال برای اهالی روستا به ارمغان آورده‌اند.

از وظایف اصلی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان است تا صدای دادخواهی مردمان پاک طینت کوخ نشین  را به بالا دستان ذیربط برساند.

امیدواریم، با درایت و مدیریت استاندار شخصا دستور  دهند تا همه مشکلات این اهالی حل شود و این طرح تفریحی تلخ برای ساکنان روستا به پایان برسد و مدیران و مسؤولان ذیربط اقداماتی نسبت به ارائه خدمات شهری و دولتی از قبیل گازرسانی، آبرسانی، بهداشتی، خدمات بخشداری و دهیاری، شهرداری و سازمان همیاری و … داشته باشند.

اجرای طرح بوم گردی در روستای گاوازنگ/ سرمایه گذاری برای رستوران گردان و هتل ۵ ستاره گاوازنگ وجود ندارد

مدیرعامل همیاری شهرداری‌های استان زنجان در خصوص طرح جابه جایی روستای گاوازنگ گفت: در پی این هستیم چارچوب اصلی روستا به عنوان بوم گردی بماند و خود روستاییان در اجرای پروژه کمک کنند.

سعید امیدی با اشاره به طرح گردشگری گاوازنگ زنجان اظهار کرد: سالهاست طرح گردشگری گاوازنگ تعریف شده و در این دو دهه اخیر دستخوش تغییراتی هم بوده است.

وی تصریح کرد: این پروژه جزو پروژه‌هایی است که به سازمان همیاری زنجان واگذار شده و از زمانی که بنده مسئولیت سازمان را برعهده گرفتم و با سیاست‌هایی که هئیت مدیره دنبال می‌کند دنبال این هستیم که راهکارهای اجرایی و عملی را پیدا کنیم که به اجرای پروژه کمک کند.

مدیرعامل همیاری شهرداری‌های استان زنجان بیان کرد: یکی از موانع و موضوعاتی که در طرح گاوازنگ به صورت جدی مورد بحث است بحث جا‌به‌جایی روستا است.

وی عنوان کرد: در سیاست قبلی دنبال این بودند که کل روستا جا‌به‌جا شود و برخی از زمین‌ها نیز تملک شده و در رو به روی این روستا نیز شهرک مسکونی پیش‌بینی شده بود و برخی از قطعات زمین‌ها هم واگذار شده و قرار بوده کل روستا به محل مورد نظر جا‌به‌جا شود.

امیدی خاطر نشان کرد: در رویکرد جدید که هیئت مدیره در دست بررسی دارد و در نهایت با نظر معاون عمرانی استاندار تصمیم گیری می‌شود شاید در پی این خواهیم شد چارچوب اصلی روستا به عنوان بوم گردی بماند و خود روستاییان در اجرای پروژه کمک کنند.

وی خاطر نشان کرد: این پروژه هنوز نهایی نشده و در حال مطالعه پروژه هستیم تا مراحل آن به صورت کامل طی شود.

مدیرعامل همیاری شهرداری‌های استان زنجان در خصوص تکمیل طرح گردشگر مجموعه گاوازنگ بیان کرد: طرح گردشگری گاوازنگ پازل‌های مختلفی دارد و زمان تکمیل پروژه نیز در حال حاضر مشخص نیست و زیر ساخت‌های منطقه هم کامل نیست و در حال حاضر در رایزنی برای تامین گاز آن منطقه و همچنین به دنبال تامین زیر ساخت آب نیز هستیم.

وی خاطر نشان کرد: در کنار اجرای زیر ساختها اجرای پروژه به صورت فاز به فاز انجام می‌شود.

امیدی بیان کرد: در مجموعه گاوازنک نرسیده به سد در ضلع غربی پروژه تحت عنوان فوت کورت در حال اجرا بوده که ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که از پازلهای طرح گردشگری مجموعه گاوازنگ بوده که امیدوایم که با تکرار آن و تکمیل بقیه فازها بتوانیم در اقتصاد گردشگری شهر زنجان تاثیر گذار باشیم.

وی همچنین در خصوص هتل ۵ ستاره گاوازنگ عنوان کرد: با توجه به اینکه این پروژه کلنگ زنی هم شده بود ولی در زمان کلنگ‌زنی مجری و سرمایه گذار نداشته و به دنبال این هستیم برای هر دو هتل ۵ ستاره و رستوران گردان سرمایه گذار جذب کنیم.

مدیرعامل همیاری شهرداری‌های استان زنجان خاطر نشان کرد: در دوران کلنگ زنی صرفا در حد کلنگ زنی و مطالعه بود و هیچ سرمایه گذاری که واقعا بیاید کار رو شروع کند شناسایی نشده است.

وی بیان کرد: از همه سرمایه گذاران استانی برای سرمایه گذاری در این پروژه دعوت می‌کنیم و هر چقدر هم بتوانیم از سرمایه گذار در اجرای پروژه حمایت خواهیم کرد ولی تا به امروز هیچ سرمایه گذاری اعلام آمادگی نکرده است.

امیدی خاطر نشان کرد: صحبت این است که حتما باید رستوران گردان و هتل ۵ ستاره باشد که این دو پروژه سرمایه گذاری بالای نیاز دارد و ما اعتقاد داریم که می‌شود یک مقدار کار را سهل‌تر دید مثلا به جای رستوران گردان می‌شود یک رستواران معمولی را پیش‌بینی کرد و یا به هتل‌هایی با ستاره‌های پایین‌تر فکر کرد تا با سرمایه‌گذاریهای پایین‌تر بتوان پروژه‌ها را اجرا کرد.

وی عنوان کرد: اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای به موضوع نگاه کنیم موقعی سرمایه‌گذار جذب می‌شود که بازار خوبی پیش‌بینی شود و اینکه سرمایه گذاری سنگینی در آنجا انجام شده صرفا تنها به مراجعات خود شهرندان بسنده شود توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

مدیرعامل همیاری شهرداری‌های استان زنجان بیان کرد: منطقه باید طوری تجهیز و تبلیغ شود که گردشگران خارج از استان نیز به این مجموعه بیایند و همچنین در این مجموعه هم گردشگر باید باشد تا زیر ساخت ایجاد شود و هم باید زیر‌های لازم ایجاد شود تا گردشگران حضور یابند.

برچسب ها
مشاهده بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close