برچسب: درون‌زایی

۰

درون‌زایی پویا و برون‌نگری هوشمند کلید جهش تولید در «عصر فرانفت» – بخش دوم

ویژگی اصلی دوره پیشانفت برقراری ارتباط مجدد با کشورهای پیشرفته غربی، مقهور شدن حاکمان ایران در مقابل پیشرفت‌های دول اروپایی و غربی (چه درنتیجه شکست در جنگ و چه بازدید شاه از ممالک فرنگی)،...